ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

موسیقی در دنیای باستان

 
 

فلوت دیوج بیب

 

 

 
مرجع تصویر