ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

موسیقی در دنیای باستان

 
 

قطعه سفال از جنوب ایتالیا با طرح زن جوان در حال نواختن دو فلوت. 420-390 پیش از میلاد- موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی

 

 
Photo: Hamid Sedghinezhad