ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

موسیقی در دنیای باستان

فلوت استخوانی

 
 

قطعات شکسته فلوتهای استخوانی . موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی

 

 
Photo: Hamid Sedghinezhad