اطلس تاریخ ایران

زندگی روزمره در دنیای باستان

 
 

موزیک

در لوح های سومری هزاره سوم پیش از میلاد آمده که به نوازندگان پول پرداخت می شده است.
سازهای سومری که می شناسیم عبارتند از طبل، چنگ، نی وتنبور

موزیک از ابتدای اولین استقرارها در بین النهرین موزیک بخشی از مراسم مذهبی و دربار بود. خواننده ها هم زن هم مرد بودند. آنها در دربار و معبد آواز می خواندند و معمولا با نوازنده ها همراهی می شدند. سازها از نوع زهی ، بادی یا کوبه ای بودند. در مقابر شاهنشاهی اور تعدادی چنگ پیدا شده است . در سراسر شرق نزدیک تعداد زیادی ساز بدست آمده که بیشتر آنها چنگ ، تعدادی نی تکی و دوتایی و تعداد کمی از آنها عود بوده اند. از ترومپت برای ارسال پیام استفاده می کردند و جنبه ساز موسیقی نداشته است. سه نوع طبل از آن زمان بدست آمده است. طبل دستی ساده، طبل به شکل لیوان پایه دار یا همان تنبک که در معابد استفاده می شد و یک طبل شبیه قوری که تنها در هنگام ماه گرفتگی در معابد نواخته می شد. لوح های هزاره دوم پیش از میلاد از بابل، آشور و اوگاریت در سوریه تئوری موسیقی را توضیح داده اند. نام نه سیم چنگ در این لوح ها ثبت شده اند. در این لوح ها از نوت های هفت تایی استفاده کرده اند. در تعداد کمی از سنگ نگاره ها نوازنده ها تکی هستند ولی اکثرا گروهی مینوازند. گاهی رقاصی نیز در کنار آنها قرار دارد و گاهی خود نوازنده ها در حال رقص هستند. رقص به تنهایی هنر مستقلی نبود زیرا همیشه به موسیقی نیاز داشت. مراسم سالانه بزرگداشت ایشتر شامل رقص جفتهای زن و مرد بود. نوازنده ها را در مارشهای نظامی نیز می توان دید.

 

قطعات شکسته فلوت

طرح نوازنده فلوت- سده 5 پ م

در یونان شعر با موزیک خوانده می شد. آنها بسیاری از مسائل را با شعر حل می آموختند. مثلا نیکانور شاعری بود که تعداد زیادی شعر در مورد زخم های گاز گرفتگی حیوانات داشت.
تئاتر هم که در یونان باستان متولد شد شامل درامی به همراه شعر و موسیقی بود و ابتدا برای مراسم مذهبی اجرا می شد. بازیگران ماسک می گذاشتند. ماسک های مشابهی در سرزمین های تحت فرهنگ هلنیستی کشف شده اند و همه شبیه هم هستند.

مجسمه سفالی زن به همراه ساز دایره- یونان 470پیش از میلاد - موزه باستان شناسی دانشگاه مک کواری سیدنی تصویر حمید صدقی نژاد 

آلت موسیقی سفالی- لرستان هزاره اول پ م

آلت موسیقی سفالی

آلت موسیقی سفالی- لرستان هزاره اول پ م

منابع:
500 things to know about THE ANCIENT WORLD - The British Museum Press
Daily Life in Ancient Mesopotamia by Karen Rhea Nemet-Nejat