ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

صنعت در دنیای باستان

مجسمه سفالی زن

 
 

مجسمه سفالی زن - درون مجسمه تو خالی ساخته شده است - یونان 420پیش از میلاد

 
تصویر: حمید صدقی نژاد - موزه باستان شناسی دانشگاه مک کواری سیدنی