ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

اسباب بازی سفالی

 
 

مهره بازی تخته ای سنگ آبی -عمارنه مصر - 1400پ م
مهره های سنگی و استخوانی بازی تخته ای از هاراپا پاکستان- 2250-1750پ م

موزه باستان شناسی سیدنی

 
تصویر: حمید صدقی نژاد - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی