ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

مجسمه سفالی اسب سوار و کله اسب

 
 

مجسمه سفالی اسب سوار و کله اسب- ترکیه و قبرس - دوره هلنی- موزه باستان شناسی سیدنی

 
تصویر: حمید صدقی نژاد - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی