ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

ظروف سفالی اسباب بازی

 
 

ظروف سفالی اسباب بازی از آتن، اسپارت و جنوب ایتالیا - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی

 
تصویر: حمید صدقی نژاد - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی