ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

ظروف سنگی اسباب بازی

 
 

ظروف سنگی اسباب بازی مصر 2600پ م - موزه باستان شناسی سیدنی

 
تصویر: حمید صدقی نژاد - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی