ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

تمساح چوبی

تمساح چوبی

یافت شده از مصر منطقه کاهون

موزه باستان شناسی مصر - پتری - دانشگاه شهر لندن، یو سی ال
تصویر حمید صدقی نژاد

 
 
 
اطلس تاریخ ایران