ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

مهره بازی ساخته شده از عاج

مهره بازی ساخته شده از عاج

یافت شده از مصر
دوره فرعون دجت - چهارمین فرعون از دوره پادشاهی اول

موزه باستان شناسی مصر - پتری - دانشگاه شهر لندن، یو سی ال
تصویر حمید صدقی نژاد

 
 
 
اطلس تاریخ ایران