ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

بازی تخته ای

بازی تخته ای ساخته شده از گل که درون کیسه پارچه ای محافظ قرار داده شده بود

یافت شده از مصر

موزه باستان شناسی مصر - پتری - دانشگاه شهر لندن، یو سی ال
تصویر حمید صدقی نژاد

 
 
 
اطلس تاریخ ایران