ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

بازی تخته ای

تخته بازی سفالی - دارای 58 سوراخ کوچک و یک سوراخ بزرگ در بالای آنها

یافت شده از مصر منطقخ کاهون

مشابه تخته بازی چوبی

موزه باستان شناسی مصر - پتری - دانشگاه شهر لندن، یو سی ال
تصویر حمید صدقی نژاد

 
 
 
اطلس تاریخ ایران