ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

بازی تخته ای

تخته بازی ساخته شده از چوب- دارای 58 سوراخ کوچک و یک سوراخ بزرگ در بالای آنها

یافت شده از مصر
پادشاهی میانه - حدود 2000 پ م

مشابه تخته بازی گلی

موزه باستان شناسی مصر - پتری - دانشگاه شهر لندن، یو سی ال
تصویر حمید صدقی نژاد

 
 
 
اطلس تاریخ ایران