ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

اسباب بازی چوبی

اردک چوبی با رنگ های قرمز و سیاه

یافت شده از مصر

سلسله دوازدهم

موزه باستان شناسی مصر - پتری - دانشگاه شهر لندن، یو سی ال
تصویر حمید صدقی نژاد

 
 
 
اطلس تاریخ ایران