ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

اسباب بازی سفالی

 
 

ظروف سفالی اسباب بازی ساخته شده از گل رود نیل در2600پ م - موزه باستان شناسی سیدنی

 
موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی