ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

اسباب بازی گلی

حیوانات گلی- خوک و گوسفند

یافت شده از مصر

اواخر پادشاهی میانی

موزه باستان شناسی مصر - پتری - دانشگاه شهر لندن، یو سی ال
تصویر حمید صدقی نژاد

 
 
 
اطلس تاریخ ایران