ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

اسباب بازی باستانی

اسباب بازی زن سفالی

یافت شده از یونان

حدود 450 تا 400 پ م

موزه شهر لایدن هلند - تصویر حمید صدقی نژاد

 
 
 
اطلس تاریخ ایران