ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

جغجغه

جغجغه به شکل تنگ
ساخته شده از سفال سیاه
عراق
حدود 1000 تا 900 پ م

موزه شهر لایدن هلند - تصویر حمید صدقی نژاد

 
 

 

 
اطلس تاریخ ایران