ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

اسباب بازی سفالی گردونه

 
 

مجسمه های سفالی خروس- 600 تا 350 پ م - یونان- موزه باستان شناسی سیدنی

 
موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی