ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

جغجغه سفالی

 
تصویر: حمید صدقی نژاد

جغجغه سفالی - یورتان در شمال ترکیه - 2200 پیش از میلاد

Allard Pierson museum - Amsterdam

 
اطلس تاریخ ایران