ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

مجسمه گاری با چرخ سفالی

 
تصویر: حمید صدقی نژاد

مجسمه گاری با چرخ سفالی- سوریه - 2200 تا 1900 پ م

Allard Pierson museum - Amsterdam
 
-