ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

اسباب بازی سفالی

 
 

اسباب بازی سفالی هاراپا دره ایندوس پاکستان 2250-1750پ م - موزه باستان شناسی سیدنی

 
تصویر: حمید صدقی نژاد - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی