ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

اسباب بازی استخوانی

 
 

تاس استخوانی سده های اول میلادی از منطقه هو مصر- موزه باستان شناسی سیدنی

 
تصویر: حمید صدقی نژاد - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی