ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

اسباب بازی استخوانی

 
 

مهره بازی تخته ای سنگ آبی -عمارنه مصر - 1400پ م مهره های بازی استخوانی تخته ای از ارپاچیه عراق و تل لاخیش فلسطین

موزه باستان شناسی سیدنی

 
تصویر: حمید صدقی نژاد - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی