ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

اسباب بازی سفالی گردونه

 
 

اسباب بازی سفالی گردونه- از دوره اوروک 4000 تا 3100 پیش از میلاد کشف شده از قبرهای سلطنتی اور- موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی

 
تصویر: حمید صدقی نژاد - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی