اطلس تاریخ ایران  
 

لباس دوره باستان


مصر

کفش چرمی بچه گانه - مصر باستان - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی

 

 

 

 

 

اشکانیان

از آنجا كه سنگ نگاره های كمی از دوره اشكانی به جا مانده نمی توان در مورد لباس دوره اشكانی طرح كاملی ارایه كرد. برخی منابع تاریخی در این مورد مطالبی نوشته اند و از روی آنها طرحهایی از لباس و سربند ارایه شده است. این طرحها توسط توماس هوپ در سال 1812 كشیده شده است.

 طرحهای لباس دوره اشکانی اثر توماس هوپ  از سایت Parthia.com

لباس اشکانی - -یافت شده از نینوا -موزه هنر شهر بیرمنگام

قسمتی از یک مجسمه اشکانی- شوش- موزه ملی ایرن