ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

رابطه جنسی در دوره باستان

رابطه جنسی در دوره باستان

 
تصویر حمید صدقی نژاد

چرتغ روغنی با طرح رابطه جنسی- روم - سده اول میلادی

Allard Pierson museum - Amsterdam