ايران در پيش از تاريخ

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

مجسمه شارل مارتل ساخته شده در قرن نوزدهم

 
 

مجسمه شارل مارتل ساخته شده در قرن نوزدهم

By Arnaud 25 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons