ايران در پيش از تاريخ

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

 
 

مجسمه شارل مارتل ساخته شده در قرن نوزدهم

By Arnaud 25 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons