ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

مادر و نوزاد در دنیای باستان

لاماشتو

 
 

لاماشتو - عفریته رباینده نوزادان
لاماشتو بر روی یک خر ایستاده و به یک بچه شغال و بچه گراز شیر می دهد
حدود 800 تا 550 پ م - عراق
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد