ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

مادر و نوزاد در دنیای باستان

مجسمه سفالی بل خدای محافظ بچه ها

 
 

مجسمه سفالی بل خدای محافظ بچه ها- مصر باستان - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی

 
موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی