ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

مادر و نوزاد در دنیای باستان

آویز بل خدای محافظ بچه ها

 
 

آویز بل خدای محافظ بچه ها به همراه یک قالب استامپی ساخت آویز بل- مصر باستان 22000 سال پیش از میلاد - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی

 
تصویر: حمید صدقی نژاد - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی