ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

مادر و نوزاد در دنیای باستان

مجسمه هوروس خدای محافظ بچه ها

 
 

مجسمه هوروس خدای محافظ بچه ها - مصر باستان قرن چهارم پیش از میلاد - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی

 
موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی