ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

مادر و نوزاد در دنیای باستان

ظرف های شیردهی به کودکان

 
 

ظرف های شیردهی به کودکان - دو ظرف سمت چپ از مقبره هایی در قبرس و ظرف سیاه سمت راست از آتن- موزه دانشگاه سیدنی - تصویر حمید صدقی نژاد

 
موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی