ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

مادر و نوزاد در دنیای باستان

مجسمه مادر و فرزند از سنگ مرمر

 
 

مجسمه مادر و فرزند از سنگ مرمر- عمارنه مصر 1400 پ م - موزه باستان شناسی سیدنی

 
تصویر: حمید صدقی نژاد - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی