ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

مادر و نوزاد در دنیای باستان

پازوزو

پازوزو

پازوزو

پازوزو

 

 
 

مجسمه پازوزو جهت نگه داری در خانه هایی که نوزاد داشتند جهت مقابله با لاماتشو
حدود 800 تا 550 پ م

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد