ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

مادر و نوزاد در دنیای باستان

لاماشتو

 
 

مجسمه لاماشتو - عفریته رباینده نوزادان
حدود 800 تا 550 پ م

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد