ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

مادر و نوزاد در دنیای باستان

لاماشتو

 
 

سر لاماشتو - عفریته رباینده نوزادان

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد