ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

مادر و نوزاد در دنیای باستان

لاماشتو

 
 

لاماشتو - عفریته رباینده نوزادان
نوشته پشت همه نامهای لاماشتو را لیست کرده و به صاحب پلاک این قدرت را می دهد تا با لاماشتو مقابله کند
حدود 800 تا 500 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد