ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

مادر و نوزاد در دنیای باستان

لاماشتو

لاماشتو

لاماشتو

 
 

لاماشتو - عفریته رباینده نوزادان
آویزهای لاماشتو به همراه نوشته در پشت
حدود 800 تا 550 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد