اشكانیان <-> ایلامیان <-> ایذه
 

سنگ نگاره شیوند

 
 

این سنگ نگاره در سالهای اخیر كشف شده است و به دوره الیمایی تعلق دارد. شاهان الیمایی هم دوره پارتها بودند و در شاهنشاهی پارتها هضم شدند. سنگ نگاره اجرای مراسم آیینی را نشان میدهد. در این نگاره مجسمه ای بر پشت ارابه ای قرار گرفته و آنرا حمل میكنند. در دیگر سنگ نگاره های منطقه ایذه نیز حمل مجسمه نشان داده شده است ولی تاكنون چنین مجسمه ای توسط باستان شناسان و دلالان عتیقه گزارش نشده است.
سنگ نگاره شیوند