ایذه

دو دختر بچه ایذه ای در حال بازی در تاق طویله