تاق طویله

ساختمان ایلخانی
 
 

بنایی در مركز شهر كنونی كه قلعه ای در زمان ایلخانان بوده و در دوره اتابكان نیز استفاده می شده است. اطلاعات بیشتر در دسترس نیست .هم اكنون كارگاه حفاری این منطقه فعال است ودانشجویان باستان شناسی در این محل مستقر هستند

 

دو دختر ایذه ای
 

تصاویر حمید صدقی نژاد

اطلس تاریخ ایران