شیر سنگی

 
 

در میان مردم منطقه رسم است كه وقتی فرد مهم یا جوانمردی فوت میكند بر قبر او به جای سنگ قبر مجسمه یك شیر سنگی به یادگار بگذارند. این شیرهای سنگی در مناطقی كه مردم بختیاری زندگی میكنند بسیار دیده میشود و یكی از گورستانهایی كه تعداد زیادی شیر سنگی دارد در جنوب ایذه در مسیر هفتگل قرار دارد. سنگ قبرهای زیبا و شیرهای سنگی این گورستان بسیار دیدنی هستند و البته تعدادی از آنها شكسته اند و یا دزدیده شده اند و این منطقه نیاز به مراقبت بیشتری دارد. البته این گورستان باستانی نیست و قبرهایی از چندصدسال پیش در آن وجود دارد و هنوز نیز اهالی محل اموات خود را در آنجا دفن میكنند .نكته جالب توجه این كه منطقه هفتگل دارای منابع سرشار گاز طبیعی است و اهالی آن محل اجاق گازهای طبیعی دارند و شب هنگام كه به شهر نگاه كنید شهر را غرق در آتش میبینید.

شیر سنگی شیر سنگی
شیر سنگی شیر سنگی

 
تصاویر: حمید صدقی نژاد