نقش برجسته شهسوار

 
 

در منطقه بندون در شمال شرقی ایذه، در مكانی به نام شهسوار بر دیواره ای نقشی از دوره ایلامی قدیم حك شده است. این نقش برجسته نمایی از مراسم بار عام یكی از خدایان یا شاهان ایلامی است. شخصی بر تخت نشسته است و 5 نفر به دیدار او آمده اند. در پشت فردی كه بر تخت نشسته نیز یك نفر ایستاده قرار دارد.

نقش برجسته شهسوار

تصوير : رمضان محمديان