اشکفت سلمان

دو سنگاره 3و4 هانی پادشاه آیاپیر در اشكفت سلمان

دو سنگاره 3و4 هانی پادشاه آیاپیر در اشكفت سلمان