اشکفت سلمان

اشكفت سلمان - ايذه

دو سنگاره 3و4 هانی پادشاه آیاپیر در اشكفت سلمان