اشکفت سلمان

اشكفت سلمان - ايذه

دو طرح از هانی پادشاه آیاپیر در اشكفت سلمان