اشکفت سلمان

اشكفت سلمان - ايذه

هانی شاه انشان به همراه خانواده خود در حال نیایش