اشکفت سلمان

اشكفت سلمان - ایذه

شاه وزیر همسر و پسر شاه در حال نیایش