اشکفت سلمان

شاه وزیر همسر و پسر شاه در حال نیایش

شاه وزیر همسر و پسر شاه در حال نیایش