اشکفت سلمان

اشكفت سلمان - ايذه

شاه وزیر همسر و پسر شاه در حال نیایش