اشکفت سلمان

اشكفت سلمان - ايذه

سنگ نگاره اول اشكفت و آبشاری كه در فصول بارندگی ایجاد میشود