اشکفت سلمان

اشكفت سلمان - ایذه

سنگ نگاره اول اشكفت و آبشاری كه در فصول بارندگی ایجاد میشود